Aluksi - arvot ja päämäärät

Näiden sivujen  tarkoitus on auttaa osuuskuntia, niiden jäseniä ja hallituksia toimimaan päämäärätietoisesti ja jäntevästi. Osuuskuntalaki määrittelee, että osuuskunnan tarkoitus on toimia jäsentensä elinkeinon ja talouden tukemiseksi. Niinpä emme lähde siitä, että osuuskunnan tarkoitus olisi tuottaa mahdollisimman suurta voittoa, vaan tarkoituksen määrittelevät osuuskunnan jäsenet itse.

Kullakin osuuskunnan jäsenellä on omat tavoitteensa ja päämääränsä. Joku voi haluta paljon töitä ja palkkaa, toiselle riittää pienempi työaika ja myös pienemmät tulot, jolloin voi panostaa enemmän perheeseensä ja vapaa-aikaansa. Joku voi kaivata osuuskunnalta sosiaalista kanssakäymistä ja keskustelevaa työyhteisöä, toiselle taas riittää se, että osuuskunta toimii töiden laskuttajana ja markkinoinnin tukena.

Osuuskunnan jäsenten erilaiset toiveet ja odotukset on sovitettava yhteen. Näin osuuskunnasta voidaan muodostaa yhteisö, josta jokainen löytää paikkansa ja saa toiveitaan ja tarpeitaan tyydytetyksi  riittävästi. Riittävästi siinä mielessä, että hän kokee osuuskunnassa toimimisen itselleen mielekkääksi ja kannattavaksi. Kysymys on osuuskunnan ja sen jäsenten arvoista, ovatko ne riittävän yhteneviä.  

Osuuskunta on demokraattinen yhteisö, niinpä sen johtaminen: päämäärien määritteleminen ja tavoitteiden asettaminen on kaikkien yhteinen asia. Se edellyttää hyvin suunniteltuja tilaisuuksia, joissa kaikki pääsevät yhdessä määrittelemään osuuskunnan arvoja, visiota ja strategiaa. Kun ne on määritelty yhdessä, toimiva johto eli hallitus ja toimitusjohtaja tietävät periaatteet ja suuntaviivat, joiden mukaan johtaa osuuskunnan toimintaa.

Tärkeä strateginen valinta on suhde verkottumiseen. Uskooko osuuskunta pärjäävänsä yksin, vain tarvitseeko se verkostojen tukea, esimerkiksi markkinointiin, isojen urakoiden tekemiseen, tuotekehittelyyn, kouluttautumiseen ja kehittämiseen.

Päämäärätietoinen toiminta edellyttää myös seurantaa eli sen tarkastelemista, miten päämääriin on päästy ja onko niihin tähtääviä suunnitelmia toteutettu. Samalla seuranta- ja tarkasteluprosessissa voidaan tietysti muokata päämääriä, jos tuntuu ettei niitä saavuteta tai jos joku osuuskunnan ulkoinen tai sisäinen muutos edellyttää tavoitteiden uudelleen määrittämistä. Tai jos todetaan, etteivät suunnitellut toimet viekään asetettuihin päämääriin, ne täytyy tietysti miettiä uudelleen.

Tämä materiaali on tarkoitettu osuuskuntien avuksi niiden kehittäessä toimintaansa.Osuuskunnan toimintaa tarkastellaan neljästä näkökulmasta: omistajuuden, asiakkuudenhallinnan, oppimisen sekä prosessien näkökulmista. Kirjoittajina on ollut joukko pitkään osuuskunnissa ja niiden kehittämisen parissa työskennelleitä henkilöitä. Niinpä materiaali pyrkii olemaan mahdollisimman käytännönläheistä ja helppotajuista.

Kustakin aiheesta on taustamateriaalia, jossa käsitellään teeman keskeisiä kysymyksiä sekä kysymyksiä ja aiheita, joita osuuskunnan hallitus ja jäsenet voivat pohtia yhdessä. Tärkeää on kirjata ajatukset paperille, silloin ne on pakko muovata yksiselitteiseksi ja niihin voi palata myöhemmin.  Erityisen tärkeää on kirjata paperille, jos pohdintojen seurauksena syntyy päätöksiä ja sopimuksia uudenlaisista käytännöistä tai menettelytavoista. Päätösten toteuttaminen jää helposti puolitiehen, ellei muutoksen toteutumista tietoisesti ja aktiivisesti seurata. 

”Tehtävät” voi tehdä myös niin, että kukin täyttää lomakkeen ensin yksin ja sitten vastaukset kerrotaan muille ja niiden pohjalta rakennetaan yhteinen kanta.

Pohdittavaa arvoista ja päämääristä löytyy tästä: Lataa tiedosto

Kekepalkki2013F
ATAKUNNAN OSUUSTOIMINNAN KEHITTÄMISKESKUS

Satakunnan Osuustoiminnan Kehittämiskeskus, Sataosaajat Osuuskunta, Teljänkatu 8 A2, 28130 Pori. Puh. (02) 633 5095.